HVG lỗ 272 tỷ đồng trong quý II/2018

(TBTCO) - Công ty CP Hùng Vương (mã Ck: HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10/2017 đến 30/9/2018.

Cụ thể doanh thu thuần quý II đạt 2.580 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn bằng cùng kỳ, đạt hơn 116 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi âm 73,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 10,7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được gần 49 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 110 tỷ đồng là nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 28 tỷ đồng, xuống còn 33,5 tỷ đồng chủ yếu do công ty không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và khoản chi phí bằng tiền khác cũng giảm mạnh. Kết quả, quý II/2018 Hùng Vương lỗ hơn 272 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 114 tỷ đồng.

Lũy kế 2 quý đầu năm tài chính 2017-2018 doanh thu thuần hợp nhất của HVG đạt 5.812 tỷ đồng, giảm đần 40% so với cùng kỳ, trong đó riêng thức ăn chăn nuôi giảm 15%, xuống còn 1.473 tỷ đồng. Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi giảm mạnh gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn chưa đến 332 tỷ đồng. Doanh thu từ thủy sản giảm 1.267 tỷ đồng, xuống còn gần 768 tỷ đồng./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn